Domodeck ® – De Vloeroplossing Van Echo  thumbnail

Domodeck ® – De Vloeroplossing Van Echo

Published Mar 11, 24
7 min read

32 (36410-VII - welfsels plafond. De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat statushouders nog altijd massaal voorrang krijgen bij de toewijzing van woonruimte; verzoekt de regering géén voorrang meer te geven aan statushouders bij de toewijzing van woonruimte, en gaat over tot de orde van de dag. De : Deze motie is voorgesteld door het lid Kops

33 (36410-VII. welfsels plafond. De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat statushouders nog altijd massaal voorrang krijgen bij de toewijzing van woonruimte; verzoekt de regering voorrang te geven aan de Nederlanders bij de toewijzing van woonruimte, en gaat over tot de orde van de dag. De : Deze motie is voorgesteld door het lid Kops

34 (36410-VII. De heer (VVD): Dank, voorzitter - welfsels plafond. Ik heb een beetje een rauwe keel, dus ik moest even een slokje water nemen. Voorzitter. We staan op een kantelpunt, want de vraag is of het lukt om de bouw van woningen voor al die starters, voor die middengroepen als leerkrachten, politieagenten, Defensiepersoneel en ga zo maar door, echt op te schalen

Het kan niet zo zijn dat de bouw van nieuwe huur- en koopwoningen stagneert. De VVD kijkt naar de praktijk. Ik zei het dinsdag al: investeringen drogen op, huurwoningen worden verkocht, stekkers gaan uit bouwprojecten. welfsels plafond. Dat is eigenlijk allemaal slecht nieuws. Daarom moeten we ruimte geven. De VVD wil doorbouwen in Nederland voor alle mensen die op zoek zijn naar een fijn en betaalbaar dak boven het hoofd

Het gaat om waar, wat en samen met wie we bouwen. Het eerste punt ging over bouwlocaties (welfsels plafond). Ik heb een vraag gesteld aan de minister over de doorzettingsmacht zoals in Lansingerland. Volgens mij heb ik dat antwoord nog tegoed van de minister. Soms botst namelijk de noodzaak om te bouwen met lokale of provinciale keuzes

Gewelven In Spanbeton

Ik zou graag specifiek nog wat horen over die doorzettingsmacht (welfsels plafond). prédalles. De minister staat juist aan de lat om voor alle woningzoekenden in Nederland door te pakken. Mijn tweede punt ging over wat we bouwen: betaalbare eengezinswoningen die binnen bereik komen voor starters. Wat dat betreft ben ik het eens met de oproep van collega Boulakjar voor goedkopere woningen, maar laten we dan wel eerlijk zijn dat dat niet alleen ín de stad kan maar ook daarbuiten zal moeten, aan de randen en misschien wel op grote locaties buiten de stad

Dan het laatste punt, voorzitter (welfsels plafond). Er liggen mooie woondeals overal in het land, zoals de minister ook al heeft gezegd, maar dat zijn op dit moment voornamelijk nog bestuurlijke deals. In gewonemensentaal zijn dat afspraken tussen de minister, gedeputeerden en wethouders. Voor de VVD ontbreekt nog te veel dat aannemers, ontwikkelaars en investeerders allemaal aan tafel zitten

De minister noemde al versnellingstafels, maar ter aanmoediging heb ik toch nog een motie meegenomen. De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat veel bouwprojecten niet op gang komen en minder vergunningen worden aangevraagd; constaterende dat woondeals bestuurlijke overeenkomsten zijn waar aannemers, ontwikkelaars en investeerders nog nauwelijks bij betrokken zijn; overwegende dat de bouw van huurwoningen dreigt in te zakken, bouwprojecten niet van de grond komen door steeds meer regels, lange procedures of het blokkeren van locaties door provincies; overwegende dat woningzoekenden hiervan de dupe zijn omdat het woningtekort blijft bestaan; verzoekt de regering bouwakkoorden te sluiten met partijen die bouwen waarbij belemmeringen uit de praktijk worden weggenomen, en gaat over tot de orde van de dag.Zij krijgt nr. 35 (36410-VII (welfsels plafond). Mevrouw (SP): Dan heb ik een motie die ingaat op het debat dat net gevoerd werd over de eerdere verkoop. We hebben het natuurlijk heel vaak gehad over minister Blok, die de wereld over reisde om woningen in de verkoop te doen. Nu zien we dat een deel van die particuliere verhuurders die woningen weer wil verkopen

Holle Vloerelementen, Voorgespannen ... - Febe

Daarom de volgende motie. De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het kabinet de volkshuisvesting in ere wil herstellen; constaterende dat beleggers als Heimstaden vele eerder opgekochte sociale huurwoningen te koop zetten waardoor die huurders in onzekerheid zitten; constaterende dat er op dit moment geen volkshuisvestelijk alternatief klaarligt om de huursector in stand te houden; verzoekt de regering te bezien hoe een opkoopfonds bijvoorbeeld samen met woningcorporaties, coöperaties en gemeenten in het leven geroepen kan worden, en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 38 (36410-VII. welfsels plafond. De heer (D66): Voorzitter, dank. Ook dank voor de beantwoording door de minister. Het is toch altijd weer mooi om te zien hoe hij dit met heel veel flair doet. Ook dank aan de collega's voor de samenwerking ten aanzien van de verschillende voorstellen. VoorzitterDe Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat van de 900.000 woningen die tot 2030 gerealiseerd moeten worden twee derde betaalbaar moet zijn; constaterende dat de minister woningen tot €355.000 als betaalbaar kwalificeert, terwijl dat voor een heel groot deel van de woningzoekenden helemaal niet betaalbaar is; constaterende dat een gemiddelde alleenverdienende starter slechts 3% van de koopwoningen in Nederland kan financieren; constaterende dat er in de markt voorbeelden zijn van bouwers die betaalbare woningen kunnen opleveren vanaf €160.000, onder andere door ruimteoptimaal en fabrieksmatig te bouwen; overwegende dat een omslag nodig is waarbinnen we veel meer moeten sturen op écht betaalbare woningen voor starters en middeninkomens; verzoekt de regering om als voorwaarde van bouwsubsidies, impulsen en woonafspraken te waarborgen dat een aanzienlijk deel van de op te leveren woningen een verkoopprijs heeft van onder de €250 - welfsels plafond.000, en gaat over tot de orde van de dag

Zij krijgt nr. 40 (36410-VII. welfsels plafond. De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er corporatiehuurders zijn die graag op termijn een woning willen kopen; overwegende dat dit mogelijk is door het invoeren van hamsterhuurkoop, waarbij huurders door middel van het betalen van de huur tegelijkertijd kunnen aflossen op de koopsom van de woning; overwegende dat we hiermee huurders zicht geven op een eigen huis en dat sociale cohesie in wijken en buurten in stand blijft; verzoekt de regering om hamsterhuurkoop door woningbouwcorporaties mogelijk te maken, en gaat over tot de orde van de dag

WelfselZij krijgt nr. 41 (36410-VII (welfsels plafond). De heer (D66): Voorzitter. Dan de laatste motie, ter aanmoediging in mijn strijd voor studentenwoningen op Kronenburg. De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een groot tekort is aan studentenwoningen; constaterende dat uit de jaarlijkse Landelijke monitor studentenhuisvesting 2023 blijkt dat het studentenwoningentekort in de regio Amsterdam een van de hoogste is in Nederland en dat dit in de toekomst blijft toenemen; constaterende dat er in Kronenburg, vlakbij Amsterdam, concrete bouwplannen liggen voor meer dan 2.500 studentenwoningen; constaterende dat er nergens in de regio concrete alternatieve plannen liggen voor minstens evenveel studentenwoningen; verzoekt de ministers van BZK en IenW uiterlijk dit najaar tot een akkoord te komen met de gemeente Amstelveen over de start van de bouw van zo veel mogelijk studentenwoningen op de locatie Kronenburg, en gaat over tot de orde van de dag

Zij krijgt nr. 42 (36410-VII (welfsels plafond). De heer (PvdA): Dank u wel, voorzitter. Je zag de minister genieten van het feit hij vandaag op het hoofdveld mocht spelen en zijn begroting mocht verdedigen. Het is ook wel een mooi en belangrijk debat. Ik dank de minister voor zijn positieve advisering over een behoorlijk aantal amendementen

Ik zal de amendementen van de collega's waar ik niet onder sta ook steunen. Ik sta wel onder het amendement over de wooncoöperaties, en dat over de doorbouwgarantie. Sterker nog, daar sta ik niet alleen onder; daar ben ik zelfs de eerste indiener van. prédalles. Als die doorbouwgaranties er gaan komen, denk ik dat dat heel goed is om de woningbouw te ondersteunen

Ik heb wel een heel aantal moties. Die dien ik in in volgorde van het debat. welfsels plafond. De eerste gaat dus over zo veel mogelijk bouwen. De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er een tekort blijft aan goede bouwlocaties; overwegende dat een financiële prikkel kan helpen; verzoekt het kabinet een premie in te voeren op extra bouwvergunningen van gemeenten, en gaat over tot de orde van de dag

Voorgespannen Welfsels- Holle VloerplatenZij krijgt nr. 43 (36410-VII. De heer (PvdA): Voorzitter - welfsels plafond. Dan kom ik op een andere motie. Ik hoorde net dat we de motiecoördinatie weleens iets strakker hebben gedaan, maar we hebben deze week veel debatten, dus ze overlappen elkaar een beetje. Misschien schuiven we ze nog in elkaar, maar de portee is hetzelfde

Latest Posts

Huis Laten Bouwen Prijzen

Published May 21, 24
7 min read

Huis Bouwen Inspiratie

Published May 10, 24
4 min read

Eps Huis Bouwen

Published May 08, 24
5 min read